.

Regulamin sklepu

.
Serwis Prestigeprint.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.prestigeprint.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Właścicielem serwisu jest DDC MEDIA Group Ltd Spółka Jawna z siedzibą ul. Wodnika 2, 80-299 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowegow Gdańsku pod numerem 467646, NIP 584-273-21-14. Adres poczty elektronicznej: biuro@prestigeprint.pl

Zamówienie można złożyć po zapoznaniu się z regulaminem i po zaakceptowaniu go. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności. 


 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z serwisu Prestigeprint.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

1.2 Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


 

§ 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży

2.1 Zamówienia można dokonywać jedynie po zarejestrowaniu się na stronie www.prestigeprint.pl.

2.2 Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez serwis internetowy.

2.3 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.4 Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzane jest Sprawdzanie Plików Graficznych złożonego w ramach Zamówienia przez Klienta

2.5 Wszystkie ceny podane przy produktach są w polskich złotych. Podana cena jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.6 Do każdego zamówienia wystawiane są faktury VAT na dane podane podczas rejestracji w serwisie. Faktura zostanie dołączona do paczki wraz z wydrukami. Jeśli dane dostawy różnią się od danych adresowych firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura, wówczas faktura wysyłana jest pocztą na adres firmy.

2.7 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, do wprowadzania promocji w sklepie oraz do jej odwołania w dowolnym momencie.

2.8 Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Podstawowe sprawdzenie poprawności do druku jest bezpłatne. Za sprawdzenie przyjmuje się sprawdzenie poprawności rozmiaru projektu, informacji o kolorystyce. Nie wprowadzamy poprawek, nie sprawdzamy poprawności merytorycznej, językowej jak również nie wprowadzamy innych modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało to wcześniej zlecone do wykonania.

2.9 Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.


 

§ 3. Sposoby płatności

3.1 Dostępne formy płatności:
- Przedpłata (przelew) na konto bankowe WBK 74 1090 1098 0000 0001 2149 6757
- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki


 

§ 4. Koszty, termin, sposób dostawy

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
- Odbiór osobisty pod adresem: ul. Wodnika 2, 80-299 Gdańsk – w Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.

4.2 Realizacja zamówienia:
- w przypadku przedpłaty (przelewu), termin realizacji liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym i zaakceptowaniu plików do druku do momentu wysyłki towaru.
- w przypadku formy płatności za pobraniem, termin liczony jest od zaakceptowania plików do druku, do momentu wysyłki towaru.
4.3 Termin realizacji zamówienia ustalony jest indywidualnie dla każdego produktu z oferty.

4.4 Termin realizacji podawany jest w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

4.5 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie

4.6 Koszty dostawy zamówionych produktów w jedno miejsce w Polsce pokrywa drukarnia. W przypadku, gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane na więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka jest gratisowa tylko na jeden z adresów, a na kolejne adresy dodatkowo płatna.


 

§ 5. Zwroty i reklamacje

5.1 Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prestigeprint.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Wodnika 2, 80-299 Gdańsk. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

5.2 Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Głównym decydentem w tej sprawie jest firma spedycyjna.

5.3 Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnice dotyczące barw i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu i reklamacji towaru.

5.4 Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, wówczas reklamacja może zostać uznana jedynie, jeśli przed rozpoczęciem druku został wykonany wydruk próbny pracy na materiale i maszynie na której drukowany był cały nakład pracy. Wykonanie wydruku próbnego jest usługą bezpłatną w ramach zamówienia w sklepie internetowym prestigeprint.pl.

5.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres, chyba że klient poda inny sposób.
 

 

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Wszelkie prawa autorskie do serwisu Prestigeprint.pl, w tym do jej nazwy, logo, szaty graficznej, treści, układu i kompozycji posiada Usługodawca i jako takie korzystają one z ustawowej ochrony prawnej.

6.2 Umowy zawierane poprzez serwis, zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

6.4 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających z sklepu internetowego prestigeprint.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

.

.

Polityka prywatności 

Wprowadzenie

Szanujemy Twoją prywatność. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje Każdego Klienta i Użytkownika serwisu. Jednak obowiązuje jedna niezmienna zasada: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszych serwisów, ani nie korzystaj z usług Prestigeprint.pl


 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i sprawnego kontaktu z Tobą oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Prestigeprint.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma lub inne informacje. Subskrybowane czasopisma dotyczyć będą wyłącznie informacji dotyczących serwisu i mają na celu zbudowanie trwałych relacji.


 

Zamawianie usług

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej www.prestigeprint.pl


 

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis Prestigeprint.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Prestigeprint.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).


 

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Prestigeprint.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Zakończenie

Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Powyższa Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Prestigeprint.pl.